Ava Na krby, kamna a grily gelový čistič rozprašovač 500 ml

Ava na krby, kamna a grily gelový čistič rozprašovač 500 ml
Cena: 75 Kč (za kus)

Účinný gelový prostředek na odstranění sazí, připálenin, zašlých nečistot z dvířek krbových kamen, prosklených vložek krbů, krbového nářadí, grilů a nerezových roštů.

Vlastnosti AVA čističe grilů:

  • vhodné pro krby, kamna, grily
  • praktický rozprašovač
  • bez parfemace
  • bez barviv

Použití AVA čističe grilů:

Rovnoměrně naneste na studenou čištěnou plochu, nechte působit min. 10 - 20 minut. Po vyčištění důkladně setřete vlhkým hadrem, omyjte vodou a dočistěte běžným způsobem. Postup je možné opakovat.

Upozornění AVA čističe grilů:

Nepoužívejte na rozpálený povrch! Nepoužívejte na teflon, lakované povrchy, hliník, slitiny kovů, nebo v kombinaci s jinými přípravky.

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Výrobce Ava