Kominíček chemický odstraňovač sazí 5 ks x 14 g

Kominíček chemický odstraňovač sazí 5 ks x 14 g
Cena: 65 Kč (za kus)

Kominíček chemický odstraňovač sazí 5 ks x 14 g

Třídy nebezpečnosti

GHS09 Výstražný symbol nebezpečnosti 2.2 Prvky označení Chlorid měďnatý Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnosti H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kominíček – přípravek k odstraňovaní sazí z komínů a kouřovodů, zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech.

Návod na použití: Při dávkování do topidel vhoďte sáček na rozžhavené palivo a topidlo uzavřete, aby účinná látka neunikla do okolí. Snížil by se tak čisticí účinek a mohlo by dojít k uvolnění nepříjemného dýmu případně zápachu do místnosti. Používejte vždy uzavřené sáčky Kominíčka.

Dávkování:

  • lokální topidla, krbová kamna, kotle na etážové vytápění – 1 sáček
  • kotle ústředního vytápění – 2 sáčky

Větší dávku najednou nedávejte. V případě potřeby (větší stupeň znečištění) aplikaci zopakujte, v topné sezóně přibližně každých 14 dní.

Princip čištění: Podstatou čištění je katalytická reakce, při níž dochází k přeměně sazí na kysličník uhličitý. Jedná se o spalování bez plamene při nižší teplotě, než probíhá klasické hoření.