PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů
Cena: 35 Kč (za kus)

PE-PO pevný podpalovač

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích. Věnujte pozornost pokynům k řádnému a bezpečnému používání tohoto výrobku! Standardní věty o nebezpečnosti H228 Hořlavá tuhá látka. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P235 Uchovávejte v chladu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo.

Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích. Prostě všude tam, kde je to potřeba pořádně rozpálit! Získáte celkem 40 podpalů.Počet ks v kartonu 30.

Tradiční značka PE-PO od Severochemy vám už přes padesát let pomáhá vždy, když je potřeba to pořádně rozžhavit. Vybírejte z široké řady produktů od  klasického pevného podpalovače až po čisticí prostředky, lampové oleje, brikety či dřevěné uhlí.